Kemoterapija

Kemoterapija je najčešći i najučinkovitiji oblik sustavne terapije tumora. Dijelimo je na primarnu, adjuvantnu i neoadjuvantnu.

 • Adjuvantna kemoterapija oblik je sistemnog liječenja zloćudne bolesti nakon provedenog lokalnog liječenja (najčešće kirurgije) čiji je cilj uništiti moguća mikrometastatska žarišta bolesti
 • Neoadjuvantna kemoterapija početni je oblik liječenja bolesnika s lokalnom ili lokalno uznapredovalom bolešću koja je inicijalno inoperabilna ili granično operabilna. Cilj je neoadjuvantne kemoterapije postići sniženje stadija bolesti (down staging) i učiniti je operabilnom, odnosno omogućiti uspješniji i/ili poštedniji kirurški zahvat.
 • Primarna se kemoterapija rabi u liječenju bolesnika s raširenom bolešću, koji se zbog toga ne mogu uspješno liječiti lokalnim oblicima terapije.

Osnovna podjela citostatika prema mehanizmu djelovanja i kemijskom sastavu jest:

 • alkilirajući spojevi (ciklofosfamid, cisplatin, karboplatin, ifosfamid, CCNU-lomustin)
 • antimetaboliti (5-fluorouracil, metotreksat, gemcitabin)
 • antitumorski antibiotici (doksorubicin, epirubicin, bleomicin, mitomicin)
 • mitotički inhivitori (paklitaksel, docetaksel, vinkristin, vinblastin)
 • inhibitori topoizomeraze (etopozid, irinotekan, topotekan)

U izboru citostatika važno je nekoliko faktora: vrsta zloćudnog tumora, lokalizacija, proširenost, utjecaj na normalne tjelesne funkcije te opće stanje bolesnika. Koliko često i koliko dugo će se u pojedinog bolesnika primjenjivati kemoterapija ovisi o vrsti raka, ciljevima liječenja, citostaticima koji se primjenjuju, odgovoru na primijenjenu terapiju i popratnim pojavama. Niti jedno liječenje ne može započeti bez pristanka bolesnika. Prije početka kemoterapije, provjerava se tjelesna težina i visina da bi se izračunala točna doza lijeka. Kemoterapija se često daje u tzv. ciklusima, koji uključuju periode liječenja iza kojih slijede pauze od nekoliko tjedana, da se organizam oporavi od popratnih pojava. Dva ili više ciklusa kemoterapije čine kemoterapijski protokol. Za vrijeme protokola obavljaju se kontrolne pretrage (krvni testovi, rendgen, ultrazvuk, kompjutorizirana tomografija) da bi se pratio učinak lijekova na tumor. Rezultati tih pretraga ponekad zahtjevaju promjenu terapijskog plana. Najčešći je razlog tome što kemoterapija nije dovela do dovoljnog smanjenja tumora, a rjeđe su to popratna oštećenja u organizmu.

Citostatici se mogu ordinirati kao monokemoterapija (ordinacija samo jednog citostatika u liječenju raka) i kao polikemoterapija (ordinacija više citostatika zajedno).

Načini ordiniranja citostatika:

 • venskim putem: najčešći način aplikacije citostatika, duljina primjene varira od  intravenskog bolusa do kontinuiranih višednevnih infuzija;
 • peroralno (na usta): bolesnicima najprihvatljiviji način uzimanja lijeka, a broj citostatika koji se ovako uzimaju sve je veći;
 • intraperitonealno (u trbušnu šupljinu): npr. cisplatin u liječenju karcinoma jajnika;
 • intraarterijski: primjer je uporaba 5-fluorouracila u liječenju primarnog karcinoma jetre ili pojedinačnih metastaza u jetri;
 • intraperikardijalno (unutar srčane maramice): kod postojanja malignog perikardijalnog izljeva može se rabiti doksorubicin
 • intrapleuralno (unutar plućne maramice): primjer je intrapleuralna primjena bleomicina kod mezotelioma;
 • intravezikularno (unutar mokraćnog mjehura): primjer je uporaba doksorubicina  u liječenju karcinoma mokraćnoga  mjehura
 • intratekalno (u spinalnu tekućinu injekcijom između kralježaka u donjem dijelu leđa): tako se može ordinirati metotreksat u liječenju leukemije koja se proširila na moždane ovojnice.